Regulamin detaliczny

REGULAMIN SERWISU DLA KONSUMENTÓW

DEFINICJE

Czas Realizacji 

czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Produktu na wskazany przez Klienta adres lub bezpośrednio Klientowi, który wybrał opcję „odbioru osobistego”; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy 

dni robocze 

dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Konto

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, która ułatwia korzystanie z Usług oraz składanie Zamówień

Koszyk

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Serwisu, w której Użytkownik określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest [*]

Produkty

wszelkie produkty lub usługi oferowane przez Usługodawcę w Serwisie, o cechach, cenach oraz właściwościach wskazanych w Serwisie

Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Serwis

strona internetowa znajdują się pod adresem URL: [*], której administratorem jest Usługodawca

Umowa

umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą stanowiąca umowę sprzedaży Produktów

Usługi

wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu

Usługodawca

PM -M SPÓŁKA JAWNA PIOTR MIELNICKI, MAŁGORZATA MIELNICKA z siedzibą w Białymstoku (15-691), przy ul. Gen. George'a Smitha Pattona 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000155838, posiadająca NIP 9661516107, nr REGON 050695227

Ustawa

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Użytkownik

konsument (w rozumieniu art. 22ustawy kodeks cywilny) posiadający zdolność do czynności prawnych korzystający z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

Zamówienie

oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania płatności skutkuje zawarciem Umowy

 

 1.      WSTĘP

1.1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się tylko do konsumentów w rozumieniu art. art. 22ustawy kodeks cywilny, jeżeli klient nie posiada takiego statusu obowiązują go postanowienia drugiego Regulaminu Serwisu. 

1.2.    Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu – sklepu internetowego umożliwiającego zakup Produktów Usługodawcy, w szczególności warunki korzystania z Usług, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązku Użytkownika oraz Usługodawcy. 

1.3.    Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.4.    Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.5.    Polityka Prywatności, dostępna tutaj [*] stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 

 1.      OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1.    W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2.2. poniżej, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); (c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Opera, Edge, Chrome, Safari z włączoną obsługą JavaScript.  

2.2.    Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.

2.3.    Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2.4.    Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Usługodawcy elementów Serwisu.

 

 1.      UŻYTKOWNICY

3.1.    Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.    Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.

3.3.    Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Usługodawca przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

 

 1.      KONTO

4.1.    Użytkownik w ramach funkcjonalności Serwisu może założyć Konto. W tym celu przechodzi on przez procedurę rejestracji w ramach funkcjonalności Serwisu. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, o ile Użytkownik spełnia wymagania określone w ust. 2 Regulaminu.

4.2.    Korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.3.    Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenia na adres e-mail [*] lub skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu.

4.4.    Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem Konta, chyba że doszło do bezprawnego włamania na dane Konto. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. 

4.5.    W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawca.

4.6.    Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

 

 1.      ZAMÓWIENIE

5.1.    Składać Zamówienia mogą Użytkownicy, posiadający Konto w ramach Serwisu (zarejestrowani) oraz tacy, którzy mają status niezarejestrowanego Użytkownika. 

5.2.    Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez dodanie wybranych Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. 

5.3.    Po potwierdzeniu wyboru Produktów oraz danych do płatności, dostawy i danych kontaktowych, Użytkownik wskazuje w formularzu Zamówienie formę płatności. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownikowi zostaje wyświetlona łączna Cena Produktów.

5.4.    Po wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik składa Zamówienie poprzez wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.   

5.5.    W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu oraz jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Serwisu. 

5.6.    Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z tym zastrzeżeniem, że ich realizacji odbywa się w dni robocze. 

5.7.    Czas Realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 5 (pięć) dni roboczych i rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności przez Usługodawcę na jego koncie bankowym lub w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

 

 1.      UMOWA

6.1.    Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcia Umowy następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. 

6.2.    Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi fakt zawarcia Umowy poprzez skierowanie do niego wiadomości e-mail.

6.3.    Usługodawca w wiadomości e-mail przesyła do Użytkownika wszelkie wymagane prawem informacje związane z zawartą Umową.

6.4.    Usługodawca jest uprawnione do odmowy realizacji Umowy w następujących przypadkach:

6.4.1. dane wskazane w formularzu są nieprawidłowe;

6.4.2. w trakcie składania Zamówienia doszło do naruszenia postanowień Regulaminu.

 

 1.      PRODUKTY. DOSTAWA PRODUKTÓW.

7.1.    Dostawa Produktów polega na przesłaniu przez Usługodawcę, Produktów za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Użytkownika. 

7.2.    Dostawa Produktów jest realizowana w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia. Usługodawca zastrzega, że dostawa może być zrealizowana z opóźnieniem w przypadku siły wyższej lub nieprawidłowości z działaniem systemów dostawców usług pozwalających na realizację Zamówienia.

7.3.    Dostawa Produktów dostępna realizowana jest na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7.4.    W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „Odbiór osobisty”, punktem odbioru dla takiego Zamówienia jest siedziba Usługodawcy tj. ul. Gen. George'a Smitha Pattona 6 w Białymstoku (15-691), w dni robocze. 

 

 1.      CENY I PŁATNOŚCI

8.1.    Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy), wyrażone są złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. 

8.2.    Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.

8.3.    Użytkownik w celu dokonania płatności wybiera formę płatności dostępną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie oraz postępuje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów operatora płatności i innych podmiotów trzecich. 

8.4.    Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew na rachunek bankowy Usługodawcy, podany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia; (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności; (c) płatność przy odbiorze; (d) płatności elektroniczne w formie szybkiego przelewu lub BLIK, za pośrednictwem serwisu Paynow.

8.4.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy platności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. 

8.5.    Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny Produktów, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, z zastrzeżeniem płatności przy odbiorze. 

8.6.    Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, na żądanie Użytkownika, który stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

8.7.    Ceny i koszty podane w Serwisie mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

 1.      ODSTĄPIENIE

9.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy sprzedaży – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; (b) dla Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; (c) dla Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (d) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.2.    Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.3.    Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

9.4.    W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu  płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.5.    Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.7.    Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do:

9.7.1. umów na wykonanie usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.7.2. umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.8.    Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Usługodawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 

 1.    REKLAMACJE. RĘKOJMIA.

10.1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie Produktów, w szczególności, gdy Produkty posiadają wady fizyczne obniżające ich jakość.

10.2. Użytkownik składa reklamację poprzez: i) skierowanie listu na adres Usługodawcy, ii) skierowanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

10.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listowanie lub poprzez wiadomość e-mail.

10.4. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku wady Produktu jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad lub wadę usunie.

10.5. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

 1.    KONTAKT

11.1. W celu szybkiego skontaktowania się z Usługodawcą, Użytkownik może: i) skierować wiadomość e-mail na adres [email protected], ii) zadzwonić pod numer 509-574-380.

 

 1.    ZMIANA REGULAMINU

12.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawca lub formy działalności Usługodawca) lub technicznych. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

12.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie świadczenia Usług przez Usługodawcę, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

12.3. Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

 1.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

13.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

13.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. 

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 25.03.2020r. 

 

 

Załącznik 1: formularz odstąpienia od umowy.

PM-M Spółka Jawna Piotr Mielnicki, Małgorzata Mielnicka

Gen. George’a Smitha Pattona 6, 15-691 Białystok

NIP: 9661516107

https://PM-M.pl, 85-664-72-93, 509-574-380, fax. 85-664-72-49, [email protected]

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827) odstępuje od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Nazwa towarów / indeksy katalogowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Data zakupu: …………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru towaru: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Moje Dane:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta:

 •  Na numer rachunku bankowego

.... ....      .... .... .... ....      .... .... .... ....      .... .... .... ....      .... .... .... ....      .... .... .... ....      .... .... .... ....

 • W inny sposób:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Miejscowość, data …………………………………………….. Podpis ………………………………………………………

Jeżeli formularz wysyłasz w wersji papierowej