О нас

Kategorie

Regulamin

!!! SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIE PROWADZIMY !!! 

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia

czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres lub bezpośrednio Klientowi, który wybrał opcję „odbioru osobistego”; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

Dni robocze

oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)

Klient

podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskał dostęp do platformy zamówień internetowych E-hurtowni, dokonuje Zamówienia oraz na rzecz której świadczone są przez E-hurtownię usługi drogą elektroniczną

Konto

dedykowany Klientowi, modyfikowalny element E-hurtowni, utworzony po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawierający zbiór danych Klienta

Koszyk

funkcja umożliwiająca tworzenie Zamówienia, poprzez którą Klient stwierdza rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności itd.

Regulamin

dokument regulujący warunki korzystania z platformy zamówień internetowych E-hurtowni oraz stosunki pomiędzy PM-M oraz Klientem

Hurtownia stacjonarna

miejsce tradycyjnej sprzedaży hurtowej znajdujące się w Białymstoku przy ul. Gen. F. Kleeberga 18

PM-M

PM-M Spółka Jawna Piotr Mielnicki Małgorzata Mielnicka z siedzibą w Białymstoku (15-691) przy ul. Gen. F. Kleeberga 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Białegostoku pod nr KRS: 0000155838, posiadająca NIP: 9661516107 oraz nr REGON:  050695227

E-Hurtownia

serwis internetowy, którego właścicielem jest PM-M, dostępny pod adresem internetowym www.hurtownia.pm-m.pl,  z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

Towar

produkt dostępny w E-hurtowni, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy PM-M a Klientem w drodze potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 3., za pośrednictwem systemu zamówień internetowych E-Hurtowni

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków

   § 1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.        E-hurtownia prowadzi sprzedaż hurtową kwiatów sztucznych, upominków, artykułów dekoracyjnych, zniczy i świec oraz artykułów sezonowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2.        E-hurtownia dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Klienta oraz udostępniania funkcjonalności serwisu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.
 3.        Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady rejestracji i korzystania z Konta w E-hurtowni, warunki i zasady dokonywania rezerwacji Towaru oraz zasady zawierania Umów Sprzedaży.
 4.        Dostęp i użytkowanie E-hurtowni, możliwe jest pod warunkiem dokonania rejestracji na platformie sprzedażowej. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną.
 5.        Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdej umowy zawieranej z PM-M, bez ograniczeń terytorialnych,   a także do stosunków przedumownych.
 6.        Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie E-hurtowni, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 7.        Informacje zawarte w E-hurtowni nie są ofertą w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Klient zainteresowany ofertą kontaktuje się z PM-M i negocjuje indywidualne warunki Umowy Sprzedaży.
 8.        W celu korzystania z E-Hurtowni i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)      zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji,

c)       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d)      rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 1.        Klienta obowiązuje zakaz:

a)      dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)      działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

c)       korzystania z E-hurtowni w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla PM-M oraz innych Klientów.

 1.    PM-M wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. Klient obowiązany jest również nie ujawniać hasła aktywującego dostęp do Konta osobom trzecim.

 

   § 2.            WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAMÓWIEŃ

 

 1.        Klientem może być wyłącznie firma posiadająca dane dostępowe do platformy E-Hurtowni. W tym celu Klient dokonuje rejestracji poprzez uzupełnienie i wysłanie do PM-M formularza rejestracyjnego.
 2.        PM-M wymaga potwierdzenia spełnienia warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta, poprzez podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta w trakcie rejestracji.
 3.        Zezwolenie na korzystanie z E-hurtowni przez Klienta następuje po akceptacji zgłoszenia przez PM-M. Powiadomienia takie PM-M prześle Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 4.        Jeśli rejestrujący się do E-hurtowni nie spełnia warunków określonych niniejszym Regulaminem, PM-M ma prawo odrzucić przesłany formularz rejestracyjny.
 5.        Wraz z rejestracją, Klient akceptuje niniejsze ogólne warunki Umowy Sprzedaży, tj. postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 6.        Klient poinformuje PM-M o błędach we wprowadzonych danych lub zmianie danych podanych podczas rejestracji, kontaktując się niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres hurt@pm-m.pl w celu ustalenia szczegółów skorygowania tych danych.
 7.        PM-M zapewnia Klientowi zakończenie bez podania przyczyny, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. W tym celu Klient powinien skontaktować się z PM-M pocztą elektroniczną na adres hurt@pm-m.pl.
 8.        PM-M może wypowiedzieć umowę z Klientem, także poprzez usunięcie Konta Klienta, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:

a)      naruszenia przez Klienta warunków umowy i Regulaminu,

b)      podejmowania przez Klienta działań na szkodę innych Klientów, osób trzecich lub PM-M,

c)       gdy PM-M na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

 

   § 3.            UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1.        W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy zalogować się w E-hurtowni, dokonać wyboru Towaru poprzez ich „dodanie” do Koszyka, sposobu płatności i dostawy, postępując zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami oraz informacjami dostępnymi w E-hurtowni. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.
 2.        Minimalna kwota zamówienia to 500 (słownie: pięćset) zł brutto.
 3.        Klient może modyfikować wprowadzone dane oraz wybór Towaru do momentu użycia przycisku „Zatwierdź”.
 4.        Przesłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z PM-M Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie treści Zamówienia.
 5.        Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT. Klient może je również samodzielnie utrwalić, poprzez automatyczne wygenerowanie pliku z platformy internetowej E-hurtowni.
 6.        Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 7.        PM-M zastrzega, iż może odmówić realizacji Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie stosuje zasad niniejszego Regulaminu.
 8.        Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym rzeczywisty adres, na który Towar ma być przesłany. PM-M skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania Zamówienia nie są kompletne lub są nieprawidłowe. Jeżeli skuteczny kontakt z Klientem nie jest możliwy, PM-M ma prawo do anulować Zamówienie.
 9.        W wypadku, gdy PM-M nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, PM-M może spełnić Zamówienie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego Zamówienia i odstąpienia od umowy. Klient może również alternatywnie zażądać: częściowej realizacji Zamówienia, anulowania całości Zamówienia i zwrotu przedpłaty lub wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili skompletowania brakującego Towaru.
 10.    Maksymalny Czas Realizacji Zamówienia to 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych.
 11.    Koszty wydania i odebrania Towaru ponosi Klient.

 

   § 4.            CENY PŁATNOŚCI

 

 1.        Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich, nie zawierają kosztów przesyłki oraz nie zawierają ewentualnych opłat celnych w przypadku dostawy poza granice kraju siedziby PM-M.
 2.        Cena Towarów wiążąca Klienta wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do PM-M.
 3.        Cena dostawy Towarów do Klienta zostanie wskazana w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 4.        Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

a)      płatność „za pobraniem”,

b)      płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie PM-M,

c)       przelew na rachunek bankowy w PLN, należący do PM-M w Deutsche Bank Polska S.A., dane do przelewu: PM-M Sp.J. P.Mielnicki, M.Mielnicka, ul. Kleeberga 18, 15-691 Białystok, numer rachunku: 22 1910 1048 2123 9929 3781 0001.

 1.        Klient zobowiązany jest się do dokonania płatności w terminie do 5 (pięciu) dni od momentu zatwierdzenia prze PM-M Zamówienia, pod rygorem odstąpienia przez PM-M od Umowy Sprzedaży.
 2.        PM-M prowadzi politykę rabatową dla wybranych zgodnie z kryteriami własnymi, Klientów. W celu ustalenia kryteriów należy kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail hurt@pm-p.pl
 3.        W przypadku gdy realizacja Zamówienia jest niemożliwa lub Klient odstąpi od Umowy Sprzedaży, PM-M może anulować transakcje. W przypadku anulowania transakcji, PM-M zwraca Klientowi, który uiścił zapłatę za Zamówienie z góry, zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni. Niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy realizacja tylko części Zamówienia nie będzie możliwa, wówczas PM-M może zaproponować Klientowi anulowanie części Zmówienia.
 4.        PM-M dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Zamówienie zostało opłacone przy odbiorze w Hurtowni Stacjonarnej – zwrot należności nastąpi w Hurtowni Stacjonarnej na wyraźne życzenie Klienta.

 

   § 5.            DOSTAWA

 

 1.        Towar nadawany jest w sposób i pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. PM-M skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 2.        Klient może wybrać jedną z następujących form dostarczenia Zamówienia: za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX – przy Zamówieniach o łącznej wadze 1 paczki, nie przekraczającej 30 kg; oraz za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego PEKAES – przy zamówieniach o łącznych gabarytach większych niż 1m.
 3.        Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z następującym cennikiem dostawy wskazanym w formularzu Zamówienia.
 4.        Przy Zamówieniu o wartości wyższej niż 2000 zł netto, koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa PM-M.
 5.        Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

   § 6.            ZWROTY

 

 1.        Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub części, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 3 (trzech) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PM-M przyjęło jego ofertę (anuluje Zamówienie), oferta przestaje wiązać.
 2.        Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajdującego się pod tym adresem www: http://sklep.pm-m.pl/zwrot-towaru 
 3.        W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, PM-M potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail, z którego zostało złożone Zamówienia od którego Klient odstępuje. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym otrzymał od PM-M potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
 4.        Po otrzymaniu zwracanego Towaru, PM-M niezwłocznie prześle Klientowi korektę faktury VAT na adres dostawy Klienta. Klient zobowiązany jest przesłać podpisaną kopię korekty faktury VAT na adres: ul. Gen. F. Kleeberga 18; 15-691 Białystok. PM-M zwraca Klientowi równowartość Zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki, niezwłocznie po otrzymaniu korekty faktury VAT, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni.
 5.        Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego Towaru.

 

   § 7.            REKLAMACJE TOWARU

 

 1.        Odpowiedzialność PM-M z tytułu rękojmi niniejszym zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie.
 2.        Klient w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wydania Towaru może zgłosić PM-M niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie ceny, ilości lub parametrów Towaru stwierdzonych w Zamówieniu.
 3.        Klient nie może odesłać Towaru bez uprzedniego porozumienia się z PM-M i obowiązany jest przechować Towar dopóki w normalnym toku czynności PM-M nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.
 4.        Zgłoszenie Klient może przekazać drogą telefoniczną na adres siedziby PM-M, na numer (+48) 790-82-80-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail hurt@pm-m.pl.
 5.        Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu w ciągu 14 dni od jego otrzymania przez PM-M.
 6.        Zgłoszenia wynikające z nieprawidłowego ustawienia parametrów monitora Klienta lub ze zmiany przez Klienta woli wykonania Umowy Sprzedaży nie są uwzględniane.
 7.        W przypadku uznania reklamacji, §4 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

   § 8.            REKLAMACIE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1.        Klient obowiązany jest poinformować PM-M niezwłocznie o problemach w prawidłowym funkcjonowaniu E-hurtowni.
 2.        Informacje powyższe Klient może zgłaszać na adres siedziby PM-M, drogą telefoniczną na numer (+48) 790-82-80-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail hurt@pm-m.pl.
 3.        Odpowiedź na zgłoszenie Klient otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu w ciągu 14 dni od jego otrzymania przez PM-M.
 4.        PM-M zastrzega sobie prawo przejściowego braku dostępu do platformy sprzedażowej E-hurtowni, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych i organizacyjnych. PM-M nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich przerw.
 5.        PM-M nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub Internetu przez Klienta lub za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich np. operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności powstałych w trakcie korzystania ze strony internetowej E-hurtowni.

 

   § 9.            POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1.        Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez PM-M, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2.        Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane w celu realizacji Zamówień oraz rozpatrywania składanych reklamacji. Opcjonalnie, jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.
 3.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.
 4.        Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe).
 5.        Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia pisząc na adres administratora hurt@pm-m.pl.
 6.        Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). PM-M zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 7.        Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 8.        W celu prawidłowego działania serwisu, PM-M korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. E-hurtownia wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików Cookies: sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika; oraz stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 9.        Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
 10.    Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Pliki generowanie bezpośrednio przez www.hurtownia.pm-m.pl nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 11.    E-hurtownia wykorzystuje pliki cookies do: utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne), dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne), zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne), tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne), łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne), wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 12.    Każdy użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 

§ 10.            PRAWA AUTORSKIE

 

 1.        Materiały wyświetlane na stronach E-hurtowni, w tym fotografie przedstawiające Towary, są chronione prawem autorskim.
 2.        W celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie tych materiałów należy skontaktować się z PM-M drogą elektroniczną na adres e-mail hurt@pm-m.pl

 

§ 11.            ZMIANA REGULAMINU

 

 1.        PM-M może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 2.        Jeżeli Klient nie usunie Konta do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, uznaje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.
 3.        Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

§ 12.            POSTAWIENIA KOŃCOWE

 

 1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2.        W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść - po wyłączeniu postanowień nieważnych - nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
 3.        PM-M nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.
 4.        Okoliczność, że działanie lub zaniechanie PM-M, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 5.        Wszelkie spory PM-M oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby PM-M.
 6.        Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią całość i zastępują wszelkie wcześniejsze - jeszcze niewykonane lub nierozwiązane - zobowiązania, porozumienia i uzgodnienia ustne lub pisemne w odniesieniu do przedmiotu Regulaminu.